Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden downloaden en printen (PDF)

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en (vervolg)overeenkomst tussen Spelpartners VOF te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 69359458, hierna te noemen: “Spelpartners”, en een Opdrachtgever waarop Spelpartners deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.
 4. Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen Spelpartners en Opdrachtgever. Eventuele voorafgaande afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.
 5. Wijzigingen van deze voorwaarden of de opdrachtbevestiging zijn slechts mogelijk en van kracht voor zover daarmee door alle partijen schriftelijk of elektronisch is ingestemd.
 6. Spelpartners is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Spelpartners zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Spelpartners daaraan niet gebonden.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Spelpartners niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Spelpartners en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Spelpartners derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Spelpartners dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Spelpartners heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Spelpartners is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 5. Indien Spelpartners met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Spelpartners niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving.

Artikel 4 – Opschorting, ontbinding en overmacht

 1. Spelpartners is naast de wettelijke gronden tevens bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
  1. na het sluiten van de overeenkomst Spelpartners ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  1. indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  1. of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Spelpartners kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  1. in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken
 2. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Spelpartners kan gedurende de periode dat sprake is van overmacht aan zijn zijde  de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover Spelpartners ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen, is Opdrachtgever is gehouden de gemaakte kosten te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 5 – Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen.
 2. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is Opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW, alsmede voor alle door Spelpartners in verband met de invordering gemaakte kosten.
 3. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Spelpartners verschuldigde.

Artikel 6 – Klachtplicht

 1. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Eventuele klachten dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan Spelpartners te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Spelpartners in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Spelpartners in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 2. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 3. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Spelpartners daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. Indien Spelpartners aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Spelpartners is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Spelpartners is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Spelpartners aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Spelpartners beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Spelpartners is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. De Opdrachtgever vrijwaart Spelpartners voor eventuele aanspraken van derden en is gehouden de juridische kosten van bijstand die Spelpartners hierdoor moet maken te vergoeden.
 6. Spelpartners is niet gehouden om schade te vergoeden als gevolg van oneigenlijk gebruik van derden van de door haar geleverde dienst aan Opdrachtgever waaronder onder meer wordt verstaan verspreiding van malware en virussen via de door haar geleverde dienst.

Artikel 8 – Technische uitvoering

 1. Spelpartners is altijd gerechtigd de door haar gebruikte apparatuur, programmatuur en werkwijze te wijzigen. Spelpartners wordt daardoor jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor de door deze aanpassingen mogelijk door Opdrachtgever geleden schade. Spelpartners zal aanpassingen die inspanningen van Opdrachtgever noodzakelijk maken een redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd op haar website publiceren. Spelpartners zal het bestaan van deze aanpassingen per e-mail of brief aan Opdrachtgever melden. Opdrachtgever is gehouden om de alternatieve dienst, die Spelpartners zal aanbieden wanneer een bestaande dienst aan Opdrachtgever komt te vervallen, te accepteren.
 2. Spelpartners is op dezelfde voet als in het voorgaande bepaald, gerechtigd de toegangscodes en inloggegevens van Opdrachtgever te veranderen met dien verstande dat deze wijzigingen -indien en voorzover dit redelijkerwijs mogelijk is- vijf dagen voordat deze wijzigingen ingaan, uitsluitend per e-mail of brief aan Opdrachtgever zullen worden medegedeeld.
 3. Spelpartners is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan Opdrachtgever verschuldigd te zijn.
 4. Spelpartners is gerechtigd doch niet verplicht al die technische maatregelen te nemen die ervoor zorg dragen dat Opdrachtgever zich aan de overeengekomen technische specificaties houdt en/of andere verbintenissen naleeft. Indien Opdrachtgever gehouden is (reclame)uitingen van Spelpartners op de homepage of elders op zijn site te tonen, is Spelpartners gerechtigd deze uitingen zelf te plaatsen en verwijderingen daarvan of het onzichtbaar maken daarvan, ongedaan te maken.
 5. Opdrachtgever draagt het risico van de selectie, het gebruik, de toepassing en het beheer in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door leverancier te verlenen diensten. Opdrachtgever draagt zelf zorg voor de juiste installatie, montage en ingebruikneming en voor de juiste instellingen van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen.
 6. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze van de daarvoor benodigde middelen en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van Spelpartners staan. Spelpartners is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten,  storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten.

Artikel 9 – Auteursrecht en overige rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, ontwerpen, rapporten, picogrammen, infographics, praatplaten of anderszins, door Spelpartners ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan Opdrachtgever in het kader van haar dienstverlening, berusten uitsluitend bij Spelpartners of haar licentiegevers.
 2. Opdrachtgever garandeert Spelpartners dat (het uitvoeren van) de door hem aan Spelpartners verstrekte opdracht geen inbreuk maakt op enig subjectief recht van een derde. Tot de hier bedoelde rechten behoren onder meer rechten van intellectuele eigendom en rechten en verplichtingen voorkomend uit regelgeving betreffende bescherming van persoonsgegevens, E-commerceregelgeving, consumentenbescherming en fiscale regelgeving.
 3. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming op te treden als tussenpersoon of wederverkoper van diensten en/of producten van Spelpartners. Zonder voornoemde toestemming is Spelpartners gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen.
 4. Tenzij schriftelijk anders bepaald, mag Opdrachtgever door Spelpartners geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur, websiteontwerpen picogrammen, infographics, praatplaten of ander materiaal waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, slechts gebruiken binnen en ten behoeve van zichzelf of van de eigen organisatie.
 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan:
  (i) de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur, geheel of in gedeelten, dan wel enige kopie daarvan te verhuren of uit te lenen, dan wel enige derde inzage te geven in de programmatuur wanneer aannemelijk is dat deze derde de door hem door de inzage opgedane kennis zal aanwenden voor andere programmatuur;
  (ii) anders dan als onderdeel van de in artikel 9 lid 5 sub i bedoelde handelingen uitvoering, transmissie of opslag van de programmatuur te plegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spelpartners;
  (iii) de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur te verveelvoudigen voor eigen oefening, studie of gebruik;
  (iv) de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur anderszins openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, voor zover dit niet uitdrukkelijk aan Opdrachtgever is toegestaan.

Artikel 10 – Toegangscodes

 1. Opdrachtgever dient geheimhouding te betrachten met betrekking tot aan Opdrachtgever verzonden toegangscodes en bestelcodes, en dient deze doelmatig te beveiligen.
 2. Opdrachtgever dient het feit dat hij de toegangscodes niet meer bezit of dat derden deze mede bezitten, onmiddellijk aan Spelpartners te melden.
 3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade ontstaan doordat aan Opdrachtgever verzonden toegangscodes niet in het bezit van Opdrachtgever zijn of in het bezit van derden komen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor gebruik van zijn toegangscodes door derden.
 4. Spelpartners is gerechtigd tot opschorting of verwijdering van een account van Opdrachtgever wanneer zij constateert dat sprake is van onrechtmatig gebruik, daaronder wordt in ieder geval bedoeld gebruik in strijd met de overeenkomst of algemene voorwaarden van Spelpartners en gebruik in strijd met de wet.

Artikel 11 – Gegevensverwerking

 1. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Spelpartners verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij Opdrachtgever. Opdrachtgever staat er jegens Spelpartners voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Opdrachtgever vrijwaart Spelpartners tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Spelpartners zal de gegevens die in de verleende dienst worden verwerkt, niet voor of tijdens het versturen screenen op inhoud. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten en materialen die worden ontvangen en verstuurd via de door Spelpartners geleverde diensten. Spelpartners zal de inhoud van deze communicatie niet voor of tijdens het versturen, screenen.
 3. Spelpartners is niet verantwoordelijk voor de juistheid, compleetheid of echtheid van de gegevens of de materialen die met behulp van de door hen verleende dienst wordt vervaardigt of verwerkt. Voorts kan zij niet verantwoordelijk worden gehouden wanneer Opdrachtgever of gebruikers van Opdrachtgever controversiële, onjuiste of grievende gegevens vervaardigen of verwerken met behulp van de door Spelpartners verleende dienst.
 4. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk dat de gegevens die worden verwerkt met gebruikmaking van een door Spelpartners verleende dienst in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de eigen/interne privacyregels worden verwerkt.  

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen Spelpartners en Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Spelpartners is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.